Beleid ongewenste omgangsvormen.

Houding, gedrag en (sociale) veiligheid

Een plezierig en veilig sportklimaat bij BC’67 Veghel

  BC’67 Veghel voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Maar wat is dat eigenlijk, een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet BC’67 om dit te bereiken?   Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:

 • Een prettige sfeer binnen de badmintonclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven
 • Begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling
 • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.

In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:

 • Het naleven van regels en nakomen van afspraken
 • Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn
 • Respect voor anderen tonen in woord en gebaar

Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet en Badminton Nederland moeten houden, is het belangrijk dat we als BC’67 duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen binnen onze vereniging. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde sportiviteit te waarborgen. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/leider/trainer/coach thuis voelt en trots op bent.   Helaas komen jaarlijks verschillende zaken van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie voor in de sport ! Het is daarom belangrijk dat we deze zaken bespreekbaar maken binnen onze vereniging en zelf actief beleid in deze voeren, conform de richtlijnen van NOC*NSF.

Wat is grensoverschrijdend / ongewenst gedrag?

Grensoverschrijdend/ongewenst gedrag in onze vereniging is elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:

 1. Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
 2. Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten
 3. Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/ reglementen niet in voorzien.

In het bijzonder wanneer een dreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Wanneer we het hebben over ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden.   Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Sommige zaken worden alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter, steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Voor allen geldt dat we iedere zaak van ongewenst gedrag/ seksuele intimidatie er een teveel vinden! Binnen BC’67 vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.   Enkele voorbeelden van grensoverschrijdend/ongewenst gedrag

1.Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele achtergrond dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Op de website van het NOC*NSF zijn onder de rubriek “Maatschappij” publicaties te vinden met uitgebreide informatie betreffende seksuele intimidatie. Deze informatie is bestemd voor ouders/sporters/coaches en bestuurders.

2. Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten. Door BC’67 Veghel is een pestprotocol vastgesteld. Hierin is omschreven hoe wij binnen de vereniging het pesten zoveel mogelijk willen voorkomen en, als het zich toch voordoet, welke maatregelen wij treffen tegen pestgedrag.  

3. Bedreigen

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.

4. Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: www.discriminatie.nl, movisie)

5. Mishandeling

Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet-functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan, trappen, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.

6.Belediging

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.     

Vertrouwenscontactpersoon

  BC’67 Veghel wil een vereniging zijn waar voor alle leden een veilig sportklimaat geboden wordt en er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Naast beleidsregels kent onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP), die door het bestuur is aangesteld en door het NOC*NSF is gecertificeerd. De VCP heeft binnen de vereniging een neutrale positie.   De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag.   De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Hij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting het bestuur. Tevens kan door tussenkomst van de VCP het registratiesysteem Seksuele intimidatie NOC*NSF worden geraadpleegd. Dit systeem wordt geraadpleegd door de vertrouwenspersoon bij het vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF bij een onderbouwde verdenking tegen een van de leden of vrijwilligers van BC’ 67 en wanneer een onbekende zich aanmeldt als vrijwilliger. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en (verbaal) geweld
 • pesten
 • discriminatie

Als het nodig is verwijst de VCP door naar de vertrouwenspersoon (VP) van de Badminton Nederland of NOC#NSF. Deze vertrouwenspersoon staat de melder/klager bij in een eventueel vervolgproces. (Tuchtrecht of strafrecht). Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.   Contact met de vertrouwenspersoon kan opgenomen worden via vcp@bc67veghel.nl       Verklaring omtrent gedrag   BC’67 Veghel vraagt van alle door het bestuur aan te wijzen personen een verklaring omtrent gedrag (VOG). Daarnaast laten we alle trainers/coaches de gedragsregels ondertekenen.     Algemene gedragsregels bij BC’67 Veghel (gedragscode)   Samengevat komt het neer op:

 • Afspraak is afspraak
 • We hebben respect voor elkaar zowel binnen als buiten de vereniging, zowel in de persoon als voor spullen van een ander
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik
 • We staan open voor kritiek waar we van kunnen leren
 • Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd
 • Drugsgebruik evenals overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd

Sociaal gedrag   Onder sociaal gedrag verstaan wij:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 3. Ik val de ander niet lastig
 4. Ik berokken de ander geen schade
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 7. Ik negeer de ander niet
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee
 10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 13. Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Sportiviteit   Wij badmintonnen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ons doel is om onze badmintonkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club.

 1. Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders
 2. Wij waarderen en tonen respect voor scheidsrechters/ trainers en coaches
 3. Wij respecteren eigendommen van andere badmintonners en van de badmintonclub
 4. Wij willen op eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers
 5. Wij gaan met plezier naar wedstrijden/ trainingen en zorgen ervoor dat dit plezier wordt vergroot door samen te werken aan techniek en samenspel
 6. Wij komen naar trainingen/ wedstrijden en laten ons team niet in de steek, anders bel ik netjes en op tijd af
 7. Wij sluiten elke wedstrijd af met een bedankje of felicitatie aan de tegenstander
 8. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren

Bijlage   Seksuele intimidatie   Steeds vaker horen we in de sport voorvallen van seksuele intimidatie. Menig trainer, bestuurder of speler denkt dat seksuele intimidatie niet bij hen voorkomt. Dit kan helaas wel het geval zijn. Badminton Nederland heeft een bondsbeleid geformuleerd teneinde een veilig sportklimaat te creëren en goede begeleiding te bieden.   Seksuele intimidatie is: ”Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”. Vormen van alledaagse seksuele intimidatie kent iedereen wel: bijvoorbeeld het maken van dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van het lichaam van sporters of trainers of het als mietje betitelen van hen die niet aan het ideaalbeeld voldoen. Naast verbale handelingen worden in de sport ook non-verbale handelingen verricht, zoals het leggen van een arm om de schouder of het masseren van iemand. Uitgangspunt hierbij is dat wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart. Vaak krijgen deze uitingen het predicaat onschuldig mee. De praktijk leert echter dat excessen, zoals aanranding, bijna altijd met iets onschuldigs zijn begonnen en dat wantoestanden meer kans krijgen in een omgeving waar alledaagse seksuele intimidatie normaal is.   Seksueel misbruik is: “Alle fysiek seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter tot 16 jaar of indien iemand misbruik maakt van zijn of haar functionele relatie tot een sporter om een seksuele relatie aan te gaan”. We spreken van seksueel misbruik als er sprake is van een machtsverschil. Dit machtsverschil kan te maken hebben met positie tussen bijvoorbeeld trainer tegenover sporter. Sommige spelers voelen zich afhankelijk van een trainer om “de top te halen”. Dit geeft de trainer macht waarvan hij misbruik kan maken. Het machtsverschil hoeft niet alleen te maken te hebben met positie, maar kan ook voortkomen uit leeftijd – een volwassene tegenover kind – of getal – groep tegenover eenling. Helaas komt dit vaker voor dan we denken.   Melding bij Badminton Nederland   Bij een melding of een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl (mailto: meldpunt@badminton.nl). Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt.   Vertrouwenspunt Sport   Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Zit je ergens mee? Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900-2025590, stuur een bericht via WhatsApp via 06-53646928 (let op dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp) Voor informatie website (http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport) of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Mura, Vertrouwenscontactpersoon van Badminton Nederland, tel: 0307513841 En/ of bmura@badminton.nl   De mogelijkheid bestaat om in geval van overtreding aangifte te doen. Dit is geregeld in het Tuchtreglement van Badminton Nederland. De tuchtrechtspraak inzake seksuele intimidatie is uitbesteed aan het Instituut Sportrechtspraak. Toelichting en verdere informatie is te verkrijgen via bmura@badminton.nl     Gedragsregels trainers en begeleiders   Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

  Verklaring akkoord gedragsregels   Ondergetekende,—————————————————————————–(naam) Begeleider (trainer) bij BC’67 Veghel, verklaart akkoord te gaan met de volgende gedragsregels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Ondertekening van deze verklaring betekent dat de begeleider/trainer van BC’67 Veghel zich te allen tijde aan deze gedragsregels zal houden. Wanneer de begeleider/trainer deze gedragsregels niet naleeft heeft het bestuur van BC’67 Veghel het recht passende maatregelen te nemen, in overleg met de VCP van BC’67 Veghel en van Badminton Nederland. In het uiterste geval kan een tuchtrechtelijke procedure volgen.     Plaats:———————–   Datum:———————-   Handtekening: